خدمات

پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

چه خدماتی ارئه میدهیم

انجام پروژه‌ها و اجرای طرح‌های علمی با تکیه بر دانش روز و برخورداری از آزمایشگاه‌های مجهز

تحلیل داده

انجام پروژه های مختلف در حوزه های راهبردی با رویکرد داده محور و فرا رشته ای​

پردازش تصویر، صوت و زبان طبیعی

اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری پردازش داده

تحلیل شبکه های اجتماعی و رسانه

ارائۀ بینش راهبردی فرارشته‌ای و فراتحلیلی از رویدادهای رسانه محور

طراحی سامانه های امنیتی

طراحی سامانه های امنیتی

هوا فضا

انجام پروژه در زمینه های الکترواپتیک، مکاترونیک، فضایی، سماوی و هوایی و نجوم

پردازش علائم زیستی

ارائه آزمایشهای کنترل کیفی مورد نیاز در زمینه های مختلف

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه آنلاین